سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سال ساخت1396
ظرفیت سالن23 نفر