سالن همایش شهرداری شیراز

سال ساخت1394
ظرفیت سالن530 نفر