سالن آمفی تئاتر یادمان عین القضات همدانی

سال ساخت1391
ظرفیت سالن118 نفر