سالن همایش پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

سال ساخت1390
ظرفیت سالن214 نفر