سالن همایش مرکز خدمات فناوری کسب و کار گرگان

سال ساخت1390
ظرفیت سالن178 نفر