سالن همایش شبکه بهداشت و درمان شهریار

سال ساخت1391
ظرفیت سالن125 نفر