سالن همایش دانشگاه تهران

سال ساخت1391
ظرفیت سالن81 نفر