سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

سال ساخت1397
ظرفیت سالن2100 نفر