سالن همایش شماره دو شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

سال ساخت1393
ظرفیت سالن150 نفر