سالن همایش شماره یک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

سال ساخت1393
ظرفیت سالن130 نفر