سالن همایش اصلی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

سال ساخت1393
ظرفیت سالن250 نفر